Faculteitsraad

De Faculteitsraad is een bestuursorgaan dat de decaan aanstelt en het beleid van het Faculteitsbestuur al dan niet goedkeurt, het is het hoogste beslissingsorgaan van de faculteit. De faculteitsraad bestaat uit:

 • decaan (voorzitter)
 • leden OP3/ZAP
 • administratief directeur
 • vertegenwoordiging deeltijds OP 3 en deeltijds ZAP
 • vertegenwoordiging OP1/OP 2
 • vertegenwoordiging AAP/BAP
 • vertegenwoordiging ATP
 • vertegenwoordiging studenten

De taken van de Faculteitsraad zijn de volgende:

 • de raad bekrachtigt, op voorstel van de decaan, de aanstelling van de vicedecaan en de programmadirecteurs;
 • de raad geeft op vraag van de decaan advies inzake agendapunten die op het Groepsbestuur moeten worden gebracht
 • de raad legt de samenstelling van de facultaire examencommissies vast.

Meer informatie i.v.m. de organisatorische structuur van de FIIW vind U in het huishoudelijk reglement van de faculteit: https://iiw.kuleuven.be/personeel/facultair-reglement-industriele.pdf .